PSYCHIATRIE ANNO 1442

01-03-2021


REINIER VAN ARKEL

Geneeskundig Gesticht Reinier van Arkel

Adres: Hinhamerstraat 203, Den Bosch

Anno 1442

HISTORIE


Reinier van Arkel is de oudste psychiatrische inrichting van NederlandTip: Scroll geheel naar beneden om een kijkje te nemen achter de schermen van Reiner van Arkel anno 2021.


Voormalig gesticht Reinier van Arkel

Hinhamerstraat 203


Dit huis aan het Hinthamereinde werd in 1442 gesticht voor de 'sinnelozen', het was de oudste psychiatrische inrichting van Nederland.

Het voorste deel van de oorspronkelijke behuizing is in 1686 afgebroken en vervangen door een groter gebouw. In 1767 werd het pand opnieuw vergroot.

In 1838 breidde architect P.J. de Zutter het gebouw uit, daarbij kreeg het zijn huidige aanzien. De panden Den Hopwagen, Het Hoefijzer en Het zwart Lam werden toen ook bij het gebouw getrokken.


Hinthamerstraat 203, Den Bosch
Hinthamerstraat 203, Den Bosch


Het uitgebreide complex aan de Hinthamerstraat 203 staat sinds 9 november 1972 ingeschreven in het register rijksmonumenten.

De bescherming betreft het gedeelte evenwijdig aan de Hinthamerstraat gelegen, het evenwijdig aan de Sint-Jacobstraat gelegen stuk en een loodrecht op de Sint-Jacobstraat gelegen onderdeel.

Ter plekke aan de huidige Hinthamerstraat 203 stichtte Reinier van Arkel in 1442 het Zinnelooshuis, ter behandeling van zes 'sinnelozen'.


Verdere geschiedenis

Het voorste deel van de oorspronkelijke bebouwing werd in 1686 afgebroken en vervangen door een groter gebouw. In 1767 werd het pand opnieuw vergroot.

In 1838 breidde de architect P.J. de Zutter de behuizing verder uit, daarbij kreeg het zijn huidige aanzien.

De panden Den Hopwagen, Het Hoefijzer en Het Zwart Lam werden toen ook bij het complex betrokken. Nieuwe uitbreidingen volgden in 1846 en 1852.

De voormalige, aangrenzende garnizoensbakkerij werd in 1905 toegevoegd.

De hoofdingang werd naar de Bethaniestraat 2 verplaatst.

In 1853 begonnen de broeders van Dongen met de verpleging. Ze vertrokken in 1976 naar de Sint-Jorisstraat.

In 1869 kwamen de zusters van de congregatie OLV van Barmhartigheid van Ronse naar 's-Hertogenbosch, ze werkten er tot 1970.

Na een grondige renovatie is het complex nog steeds als psychiatrisch ziekenhuis in gebruik.

Tegenwoordig is de Reinier van Arkel Groep een van de grootste psychiatrische instellingen van Nederland.

Op de voorgevel in de Hinthamerstraat staat geschreven:

Geneeskundig Gesticht 1838


Momenteel is hier het Informatiecentrum gevestigd.

De streng classicistische gevel aan de Hinthamerstraat heeft hoekblokken, kordonlijsten en een attiek. De uitspringende ingangspartij met een halfrond bovenlicht heeft erboven een raam met kroonlijst op consoles. De vensters zijn diepliggend, die op de eerste etage hebben ijzeren balustrades.

Aan de Sint-Jacobstraat heeft de classicistische achterbouw van 1845-1853 een geprofileerde kordonlijst. De ingangspartij heeft een fronton en een rondboog op geblokte pilasters.

De aansluitende vleugels van 1936 omvatten de herbouw van de in 1744 gebouwde Sint-Jacobskazerne. Hier bevond zich op de verdieping een kapel met koorlantaarn en een schip, waar mannen en vrouwen door een muur werden gescheiden.

Deze vleugel is in 1996 goeddeels gesloopt, waarbij het koor van de kapel, de refter en de ingang behouden zijn.

In een van de overdekte binnenplaatsen is een kleinschalig museum, de Oudheidkamer, ingericht. Daar krijgt men inzicht in de verpleging van psychiatrische patiënten uit vroegere tijden.

Het geneeskundig gesticht Reinier van Arkel werd opgericht in 1442


Des anderen daags na St. Cathalijn maagd 1442 richtten Henrick van Arkel, de broeder van na te noemen Reinier van Arkel, Symon de Bever en Jan Eghenszoon in hunne hoedanigheid van uitvoerders van het testament van wijlen Reinier van Arkel

1), - die hun daarbij had bevolen "te funderen ende maecken een gasthuys binnen der stadt van den Bosch met zulcker ordonnantiën daerop te ordineren ende te declareren hoe men die armen daarin tot eenigen daegen houden zal - dit krankzinnigengesticht in de Hinthamerstraat op in tegenwoordigheid der eerbaer manspoirters ende gebuer des Hijnthamereynds der stadt voorschreven: mr. Jan Batensoen, Everit van Arkel

2), Melis van den Hovel, Jan Hels, Wouter van Gennep, Meeus van Meerlaer, Jacob Loyer, Aert Sterrick, Adam Gijsselen ende veel meer andere getuyge, daertoe geroepen ende gebeden. Bepaald werd bij die stichting in den gersten, dat men in den gasthuys voorschreven ten ewigen daegen in zal moeten nemen alle poirters ofte poirteresse, kijnders der voorschreven stadt van den Bossch ofte van den blode des voorschreven wilneer Reyners testatoirs wezende, die zijnloes zijn ende hoirre zijnnen niet mechtich en zijn, die men van nootswegen spannen, bijnden ende sluyten moet; mer oft in den gasthuys voorschreven ennige cameren ledich waeren, dat men daer dan oock innemen mach andere zinloes menschen alsvoor in der Meyerye van den Bosch ende nergens anders, sy en weren van den blode des voorschreven wilneer Beyners. Nadat dit geschied was werd den 27 November 1442 de van deze stichting opgemaakte 93 akte voorgelezen aan de gemeynre gebuer ende de vuermeesters opt Hijnthamereijnde in der capellen van Sunt Anthonis, op dat zelve Hijnthamereynde staende, terstont naer der missen in derzelven capellen gedaen en hunne goedkeuring daarop gevraagd, die - nadat zij hairen raedt daer een weenich opgehadt hadden, - ze verleenden, behoudens nadere goedkeuring van Schout en Schepenen.


Klein gesticht voor 6 zinneloozen

Aanvankelijk was dit gesticht maar klein van omvang, want het bevatte bij zijne oprichting slechts vijf kamers, zoodat Schepenen van den Bosch 18 Augustus 1474 moesten bepalen, dat er in het vervolg niet meer dan zes zinneloozen in zouden worden verpleegd, behoudelycken, dat dese stadt 't geen dat voorschreven staet by haere drie leden altijt sal mogen verminderen ende meerderen, dese ordonnantie voorschreven niettegenstaende, eene reserve, die herhaaldelijk geschil heeft opgeleverd tusschen de Regenten van deze stichting en de Regeering van den Bosch.


Het huis, waarin voormelde kamers zich bevonden, was door Henrick van Arkel van steen gebouwd op de plaats van een door hem gesloopt huis, dat hij ter oprichting van het door zijnen broeder Reinier gefundeerd krankzinnigengesticht had gekocht; deze bouw kwam aan de stichting op 300 gouden Peters te staan. "Men moet zich niet verwonderen, zoo schreef van Heurn in zijne Beschrijving, dat Henrick van Arckel een steenen huis bouwde; denkelijk was toch de reden er van, omdat hij er geen vond, althans niet een, dat voor een krankzinnigengesticht geschikt was; immers de huizen van den Bosch, die der Edellieden en aanzienlijkste burgers uitgezonderd, bestonden oudtijds alleen uit leemen wanden en strooien daken, totdat deze wanden en daken in 't jaar 1463 door de Regeering van die stad volstrekt verboden werden." Zooals van Heurn van oude lieden vernam, had het door Reinier van Arkel gefundeerd krankzinnigengesticht aanvankelijk twee houten voorgevels en geene verdieping.


In het jaar 1686

In het jaar 1686 werd het voorste gedeelte van dit gesticht geheel afgebroken en is toen daarvoor in de plaats gesteld een grooter gebouw met één verdieping en eenen sierlijken steenen voorgevel; boven het middelste vak daarvan, dat iets vooruit stak, werd toen in het frontispice het jaartal 1686 geplaatst en boven de voordeur, welke in het midden van dat vak stond, de merkwaardige gevelsteen, welke zich thans in eene binnenplaats van dit gesticht bevindt en waarvan eene afbeelding voorkomt in Taxandria VI p. 169. Aan iedere zijde van gezegde deur werd een kruisraam aangebracht en op de eerste verdieping, welke men toen op dat gebouw had gezet, werden aan de straatzijde drie kruisramen gesteld.


Ondanks deze vergrooting was dit gesticht nog bescheiden van omvang. Deszelfs inrichting was na deze vergrooting als volgt: bij het binnenkomen door de voordeur kwam men eerst in een voorhuis, rechts waarvan de kamer voor de binnenmoeder was; boven de deur van die kamer stond in gulden letters op eenen zwarten grond dit vers:

Deliros domus haec claustris, fatuasque coercet;

Quos ratio nequit, tracta catena domet.


Links van het voorhuis had men toen eene andere kamer, waarvan de deur stond tegenover de voorbedoelde; daarboven bevond zich dit vers:

Cassandras domus haec claudit fatuosque Choroebos.

Quis mihi qui monstret tecta ? Solon is erit.


3) Achter eerstgenoemde kamer had men eene trap en de keuken, waarin echter alleen maar het keukengerief bewaard werd; men kwam daardoor op eene binnenplaats, ter weerszijden waarvan galerijen waren met bogen, die op steenen pilaren rustten; daarop kwamen uit de kooien voor de krankzinnigen; die kooien, voor zoover zij ter rechterzijde stonden, waren in 1686 vernieuwd, doch die ter linkerzijde werden het 95 eerst in 1764 en 65; wat verder ter rechterzijde kreeg voorts men eene kamer voor de zieke krankzinnigen en degenen hunner, welke niet in kooien moesten worden opgesloten. Van gezegde binnenplaats kwam men vervolgens in een ruim vertrek, met blauwen gehouwen steen gevloerd, waarin drie kooien zich bevonden; aan het eind daarvan had men links de werkelijke keuken en de bakkerij en rechts de kamer der Regenten; dit gedeelte van het Zinnenlooshuis is in 1767 geheel vernieuwd

4); boven de deur van gemelde Regentenkamer stond dit vers:

Met yver werd hier naar gegaan

Wat voor d' onnozelen diend gedaan.

Die moeit' ontziet en vriendschap laakt

Diend geen Regent te zijn gemaakt

Door vlijt en door eendragtigheid

Is Arkel's huis dus uitgebreid.

Deze kamer had een goud lederen behang; boven haren schoorsteen was eene schilderij van den Bosschen kunstschilder J. Raats, voorstellende Reinier van Arkel, zijn testament makende ten overstaan van eenen notaris en twee getuigen; ter weerszijden van die schilderij bevonden zich de wapens van de leden der Stedelijke Regeering, welke in 1768 in functie waren; in het fond van deze kamer, in den hoek rechts, als men daarin kwam, was een buffet met een fraai uurwerk. Van uit de kamer der Regenten kwam men verder door eene deur op eene binnenplaats, links waarvan een bloementuin was; aan het eind daarvan stond een groot gebouw, waarin voorheen maar zes kooien waren, doch toen dit laatstbedoeld gebouw in 1756 herbouwd werd, kwamen er zes kooien bij.


Vergroting in 1767

In 1767 werd dit gesticht andermaal vergroot en alstoen is het aantal kooien met acht vermeerderd geworden. Op het voorste gedeelte van de verdieping van dit gesticht waren ten tijde van Van Heurn elf kooien voor de krankzinnigen, zoodat men toen, zoo schreef hij, in dit huis in het geheel vier en veertig zinneloozen kon herbergen. Op gezegde verdieping waren aan de straatzijde nog verschillende vertrekken, waarvan er een diende tot bewaring van het archief en een ander tot verblijf van den binnenvader.

De inkomsten van dit gesticht bedroegen, toen het opgericht werd, niet meer dan fl 300 's jaars, doch door het opnemen van krankzinnigen tegen betaling en voorts door een goed beheer der Regenten waren deszelfs inkomsten ten tijde van van Heurn reeds gestegen tot een bedrag van fl 2500, ondanks dat de Regenten een 25 tal jaren te voren (van Heurn vermeldt niet wanneer dit was) den geheelen achterbouw van het Gesticht vernieuwd en van eene groote en deftige Regentenkamer voorzien hadden, zonder daarvoor iets van de kapitalen der stichting te gebruiken. Wegens deze vermeerdering van inkomsten vond de Regeering van den Bosch in 1712 goed te bepalen, dat in het vervolg tien armlastige Bossche krankzinnigen, in de plaats van zes, gratis in dat gesticht zouden worden verpleegd; bovendien bepaalde zij, dat Schepenen, ter voorkoming van ongelukken, daarin bij voorraad nog meer krankzinnigen zouden mogen plaatsen

5); zij verbood toen echter, dat de Regenten van het gesticht daarin, buiten hare voorkennis, krankzinnigen zouden opnemen, die daartoe niet gerechtigd waren.

Later werd het getal gratis-verpleegden van den Bosch tot acht teruggebracht, maar er bleven toen nog twee kooien open voor krankzinnigen, die de Regeering van die stad boven dat getal nog in het gesticht zou willen plaatsen: voor dezen moest zij echter betalen totdat er in de acht gratisplaatsen vacatures zouden zijn gekomen.

Wegens de vermeerdering van deszelfs inkomsten boden de Regenten van dit gesticht in 1777 aan de stad den Bosch aan om het getal gratis-verpleegden weder op tien te brengen. 97 Ingevolge afspraak met de buren en vuurmeesters van het Hinthamereind, welke in 1442 in de St. Authoniekapel waren bijeengekomen, waren de Blokmeesters van het Blok van het Hinthamereind regenten van dit Zinnenlooshuis; echter voerde slechts een van hen het beheer, waarvoor hij jaarlijks aan zijne collega's rekening en verantwoording had te doen; dit was een voorrecht voor dit gesticht, omdat de Regenten van de meeste Bossche Godshuizen rekening en verantwoording aan de Regeering der stad hadden te doen.

Vóór het jaar 1629 geschiedde de rekening en verantwoording in de St. Anthoniekapel, alwaar tot dat jaar ook alle vergaderingen over zaken, dit gesticht betreffende, gehouden werden. Provisor van het Zinnelooshuis, zooals dit gesticht oudtijds heette, was de tweede schepen der stad; ook aan hem moest de rekening en verantwoording worden gedaan. Enkele dagen na het afleggen der rekening hielden de Regenten van dit gesticht in deszelfs gebouw op twee verschillende tijdstippen eenen maaltijd, waarvoor zij fl 110 mochten besteden. Vroeger gaf de Regeering van den Bosch daarvoor wat wijn, doch dit schafte zij later af

6). De vrouw van den beheerenden Regent van dit gesticht was daarvan de buitenmoeder of regentes en had gedurende het bestuur van haren man het beheer over de keuken en het toezicht op de binnenmoeder, de meid en den knecht van die stichting. Behalve de binnenmoeder was er in dit gesticht nog een binnenvader; deze zoowel als de binnenmoeder moesten ingevolge besluit der Regeering van den Bosch van 14 Februari 1646 (Reg. Copes) van den Hervormden godsdienst zijn

7). Tot zoover de beschrijving van Van Heurn. Na hem is dit gesticht in 1838, 1846 en 1852 nog aanmerkelijk uitgebreid 98 en verbouwd geworden en in 1905 werd het andermaal uitgebreid door daarbij aan te trekken de ten O. daarvan staande voormalige garnizoensbakkerij, bestaan hebbende uit de huizen, genaamd de Hopwagen en het Hoefijzer (zie Schepenreg. van den Bosch n° 466 fol.

11), zoodat het thans aan de straatzijde een zeer breed front heeft.

Gaat men vanaf gezegd Krankzinnigengesticht naar de Markt dan is het vierde huis, dat men aan zijne linkerhand krijgt, dat, hetwelk oudtijds heette de Druif en nu genummerd is Hinthamerstraat 193.


1. Zijne vrouw was Jenne van Vlierden. Zie Maandblad Nederl. Leeuw XXIV p. 57.


2. Hij was ook broeder van den erflater.


3. Dit vers is ontleend aan het verhaal van Virgilius de Aeneis Boek II vers 246 enz. en 341 seqq.


4. Van Heurn vermeldt, dat de kamer der Regenten zes schuiframen had, waaruit valt op te maken, dat het gesticht in 1767 aan de straatzijde is verbreed geworden.

5. Notulen van 18 Februari en 14 April 1712.


6. Notulen van 2 Februari 1644, 20 Juni 1665, 22 Augustus 1699 en 1 Februari 1713.


7. Over de baldadigheden, die het publiek tegen de in dit Gesticht verpleegden bedreef, wanneer het daarin op Maandagmorgen van de Vastenavonddagen kwam om dezen warme bollen te zien eten, zie men mr. A. Bosch in Taxandria XII p. 305.


Bron â–º https://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/hinthamerstraat%20203.htm#top

Reinier van Arkel

Anno 2021


Vijf eeuwen later, nog een keer opnieuw de geschiedenis van Reinier van Arkel vanuit het gezichtspunt van het heden...


Reinier van Arkel is het oudste, nog bestaande psychiatrische ziekenhuis van Nederland. Dat is niet de belangrijkste reden waarom wij u graag iets over de geschiedenis van het ziekenhuis vertellen.

Hoe het ziekenhuis er nu uitziet, de zorg, de locaties, de opbouw van de organisatie, is beter te plaatsen als u het verleden enigszins kent.

In 1439 overlijdt een inwoner van 's-Hertogenbosch, Reinier van Arkel genaamd. Bij testament laat hij weten dat een gedeelte van zijn vermogen besteed moet worden aan de verpleging van "(zes) arme sinneloze mensen".

Zo ontstaat in 1442 Reinier van Arkel aan het Hinthamereinde in 's-Hertogenbosch. Het blijft lange tijd een klein gesticht dat bestuurd wordt door de blokmeesters (middenstanders) van het Hinthamereinde.

Vanaf 1811 gaat Reinier van Arkel deel uitmaken van de Godshuizen, een 'koepel', die in 's-Hertogenbosch meerdere instellingen op het terrein van de gezondheidszorg bestuurde.

Het aantal patiënten neemt aanvankelijk langzaam toe. In 1800 bijvoorbeeld zijn er 60 patiënten. Met de invoering van de Krankzinnigenwet in 1840 groeit het aantal patiënten explosief. Door deze groei is er ook behoefte aan meer personeel. Het is moeilijk mensen te vinden voor de verzorging en verpleging van psychiatrische patiënten. Het College van Regenten van de Godshuizen vindt een oplossing door in 1853 de zorg over te dragen aan religieuzen uit België. Behalve dat zij werken in het ziekenhuis, wónen zij ook in of bij het ziekenhuis.

In 1870 is het gesticht Reinier van Arkel overbevolkt. Er zijn op dat moment 700 patiënten. In die tijd leeft de gedachte dat patiënten buiten de stad beter tot rust kunnen komen. Een tweetal artsen neemt, buiten het bestuur van de Godshuizen om, het initiatief om Coudewater in Rosmalen te stichten. Het bestuur laat zich echter niet zomaar passeren. In 1885 wordt het landgoed Voorburg aangekocht waarop de Godshuizen een eigen gesticht buiten de stad lieten bouwen.

De mannelijke en vrouwelijke religieuzen wonen en werken strikt gescheiden van elkaar. De broeders verplegen de mannelijke patiënten en de zusters de vrouwelijke. Het voormalige hoofdgebouw van Voorburg was ingedeeld naar deze gedachte. Deze strikte scheiding van seksen heeft min of meer voortgeduurd tot het eind van de jaren zestig.

In 1990 zijn psychiatrisch ziekenhuis Voorburg in Vught en psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel in 's-Hertogenbosch formeel gefuseerd tot één ziekenhuis met een eigen bestuur, nadat reeds sinds de dertiger jaren sprake was van één directie.


Plattegrond en routebeschrijving hoofdlocatie Bethaniestraat (pdf)

https://www.reiniervanarkel.nl/media/rtf/folders/Algemeen/RvAPLGDenBosch.pdf


Zoomkaart Bethaniestraat (Hoofdlocatie en locatie Psychotraumacentrum)

https://www.reiniervanarkel.nl/media/rtf/contact/ZoomkaartBethaniestraat%20def.pdf


Bron â–º https://www.reiniervanarkel.nl/verwijzers/locatieoverzicht/hoofdlocatie-s-hertogenbosch


Locatie

Reinier van Arkel

Een kijkje achter de schermen bij Reiner van Arkel

Aanmelding en Intake

Reinier van Arkel


Bijna 1 op de 4 mensen in Nederland heeft last van een psychische of psychiatrische aandoening. Behandeling van deze problemen kan plaatsvinden in een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg zoals Reinier van Arkel in 's-Hertogenbosch en de Meierij.

Ter voorbereiding op je behandeltraject bij Reinier van Arkel laten wij je zien hoe de route van aanmelding en intake eruit ziet, vanaf het moment dat je wordt doorverwezen tot en met de start van de behandeling zelf. Denk aan ROM vragenlijst, behandelplatform en de intake gesprekken.

Denk jij aan zelfmoord? Wil jij nu met iemand praten? Bel dan 0900-0113 of chat met één van de medewerkers van 113 via www.113.nl

Ervaringsdeskundige Petra vertelt over haar ervaringen met het intake & advies traject


Autisme

Reinier van Arkel


Heb jij net als Martin autisme?


In deze video vertelt Martin over zijn ervaringen met het syndroom van Asperger, welk behandelproces hij bij Reinier van Arkel heeft gevolgd en wat hij heeft geleerd bij deze behandeling.

Daarnaast komt sociaal psychiatrisch verpleegkundige en autisme specialist Jasper Damen aan het woord. Hij vertelt over het brede aanbod van behandelmethodes.

Denk hierbij aan: psycho-educatie (wat betekent autisme), sociale vaardigheidstraining (sociale communicatie) en cognitieve gedragstherapie (op zoek naar positieve gedachten, waardoor je ander gedrag vertoont). Daarnaast word er uitgebreid verteld over de partnercursus die gevolgd kan worden.

Wil jij weten wat een echte eye-opener was voor Martin? Kijk dan het filmpje.


Een kijkje achter de schermen van Reinier van Arkel

WERKVLOG:

Mijn Werkdag als Psycholoog - Psycholoog Najla

Ben jij benieuwd hoe een werkdag van een psycholoog er uit ziet?

In deze vlog geef ik een kijkje in mijn behandelkamer. Ik laat je kennis maken met mijn collega's. Vandaag heb ik een behandelplanbespreking, behandelafspraken en diagnostiekafspraken. Kijk mee!

Wil jij mijn collega worden? Reinier van Arkel zoekt nog o.a. psychiaters, psychologen en verpleegkundigen.

Bekijk hier de actuele vacatures â–º https://www.reiniervanarkel.nl/vacatures

Op mijn YouTube kanaal en website www.psycholoognajla.nl deel ik met jou, hoe jij wetenschappelijk bewezen adviezen en technieken uit de psychologie, in je eigen leven kan toepassen. Hierdoor wordt ook jouw leven net wat makkelijker.

Wil je mij ook volgen op social media? Dat kan! Facebook: https://www.facebook.com/psycholoogna...​ Instagram: https://www.instagram.com/psycholoogn...​ Elke vrijdag om 16:00​ uur plaats ik een nieuwe video. Wil jij met mij samenwerken? Stuur dan een mail naar najla@psycholoognajla.nl Heb jij last van psychische problemen? Neem dan contact op met je huisarts! Lees hier hoe jij in behandeling bij een psycholoog kunt gaan en wat hierbij komt kijken:Wat is een Borderline Persoonlijkheidsstoornis?

Het leven van personen met Borderline is vaak op verschillende gebieden niet zo stabiel als bij een gemiddeld persoon.

Over het algemeen geldt dat de relaties, het gedrag, het zelfbeeld en emoties meer instabiel zijn dan bij een gemiddeld persoon. Deze gebieden zullen in dit filmpje worden besproken om een beeld te krijgen hoe het leven van iemand met Borderline persoonlijkheidsstoornis eruit ziet.

Belangrijk om te weten is dat dit filmpje en het beeld dat geschetst wordt gebaseerd is op onderzoek bij de populatie personen met een Borderline diagnose.

Individuele verschillen zijn altijd mogelijk en niet alles wat genoemd wordt komt bij iedereen met Borderline voor.

Heb jij last van psychische problemen?

Neem dan contact op met je huisarts!


Is het tijd voor therapie?

Veel mensen willen graag in behandeling bij een psycholoog maar weten niet zo goed hoe zij dit aan moeten pakken en wat hierbij komt kijken.

Vandaag beantwoord ik jullie meest gestelde vragen hierover.


Wanneer ga ik naar een psycholoog?

Veel mensen denken dat zij in een enorme crisis moeten zitten voor zij psychische hulp in kunnen schakelen. Dit terwijl psychische problemen beter te behandelen zijn wanneer ze nog minder lang aanwezig en minder heftig zijn. Dit is te vergelijken met wanneer je bijvoorbeeld een wond hebt.

Het beter om hiermee snel naar de dokter te gaan dan om te wachten tot hij ontstoken is. Wanneer het niet zo goed met je gaat is het verstandig om een afspraak met je huisarts te maken om samen te kijken of jij professionele hulp nodig hebt.

Overweeg jij om in therapie te gaan?

Luister dan naar de onderstaande vlog.


Een kijkje in de behandelkamer van

Reinier van Arkel


Behandelaren van Reinier van Arkel aan het woord.


Dagelijks komt Psycholoog Najla collega psychologen, psychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen tegen in de gang.

In de onderstaande videoserie vraagt Najla Edriouch haar collega's van Reinier van Arkel wat zij leren aan hun patiënten en cliënten en wat zij zelf van hen leren.

Heel interesssant om eens te beluisteren.Niels Nas

Die steen gaf hem vertrouwen.Alex de Ridder

Mijn patiënt wilde in het begin niets van mij weten.Bart van der Linden

Soms is het nodig dat mensen nog meer de pijn voelen.Hélène Bögels

Ik kocht wel eens een kaartje of knuffeltje voor mijn cliënte.Wendy Schalke

Ik wil EMDR iedereen aanraden met een moeilijk verleden.


Nabeschouwing

Wat valt U op na het beluisteren van de bovenstaande video's?


Laat het ons weten!

Dank U wel.